Twitter response:
ДНЗ "Світлячок"

Положення про батьківські комітети ДНЗ № 92

 

Затверджено:
Завідуюча ДНЗ№92
Колісніченко Л.О.
Голова Батьківського комітету

______________________

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківські комітети дошкільного навчального закладу № 92

 

 1. Загальні положення                       

1.1 Примірне положення про батьківські комітети дошкільних навчальних закладів визначає їх функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом №92.

1.2  Комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у дошкільному навчальному закладі.

1.3 У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, цим положенням та іншими нормативно- правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

 1.4 Рішення про заснування батьківських комітетів груп або закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп або закладу.

1.5  Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.

 1.6 Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

 1. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1  Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2  Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

 • формування та розвитку особистості дитини та його громадянської позиції;
 • виховання в дошкільнят шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
 • захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
 • здобуття дітьми дошкільного віку освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованості;
 • запобігання бездоглядності дітей у вільний від Д/С час і безпритульності;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до навчально-виховного процесу в Д/С;
 • організація роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є: законність; гласність;

 • колегіальність;
 • толерантність;
 • виборність;
 • організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп.
 1. Організація діяльності комітетів

 3.1 Комітет груп формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї групи чи декількох груп, і діє від їх імені.

 Комітет груп, голова та заступник голови обираються на зборах батьків групи на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків групи.

3.2.  Збори батьків групи проводяться за рішенням комітету групи не рідше двох разів на півріччя.

 3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп, а з інших батьків за рекомендацією комітетів груп або ради закладу.

 3.4. Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються радою цього закладу.

 3.5 Комітет закладу у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків груп, яких стосується ці питання. У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків груп на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів груп.

 3.6 Рішення зборів батьків, комітетів проводиться до відома батьків, керівництва закладу, а за необхідності відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

 3.7 Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3.8  У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах .

 3.9 Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовим плану роботи комітету.

3.10  При недосягненні згоди між завідуючою ДНЗ і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються радою закладу; між вихователем групи і комітетом групи – керівництвом або радою цього закладу.

 3.11Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів.

3.12 Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів.

Керівництво і вихователі закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

 1. Права та обов’язки комітетів

4.1. Комітети мають право:

 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги дошкільному навчальному закладу, захисту здоров’я і життя дітей, навчальної та виховної роботи, благоустрою, та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;
 • бути присутніми за запрошеннями на педагогічних, виробничих нарадах, міських конференціях по дошкільному вихованню;
 • вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
 • звертатися до завідуючої, вихователя групи, піклувальної, педагогічної та ради дошкільного навчального закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та окремих питань, що турбують батьків;
 • заслуховувати повідомлення окремих батьків про сімейне виховання, популяризувати кращий досвід різними засобами в процесі, на батьківських зборах тощо;
 • порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;
 • у випадках невиконання батьками своїх обов’язків по вихованню дітей вживати заходи по створенню нормальних умов життя дітей в сім’ї, в окремих випадках повідомляти по місцю роботи батьків та інші відповідні організації для громадського впливу;
 • за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
 • скликати позачергові батьківські збори (конференції);
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
 • надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги дітям-вихованцям ДНЗ, стимулювати діяльності педагогічних працівників і результативності виступів дітей – переможців (конкурсів, змагань тощо), батьків;
 • сприяти покращенню харчування дітей;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення (вихованців);
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
 • звертатися до відповідних органів управляння освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей;
 • бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.

Комітети зобов’язані:

 • виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
 • вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;
 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідуючої закладу або відповідного органу управління освітою;
 • залучати батьків до організації дитячих свят, екскурсій, відвідувань дітьми театру, кіно, музеїв, виступів лялькового театру та інших видовищ;
 • організувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров’я дітей;
 • у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

 

4.4. Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він може брати участь в засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

 

 4.5 Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.